O nás

Informace o sdružení

Prostřednictvím občanského sdružení Máša pomáháme lidem trpícím ekzematickými a alergickými onemocněními. Sdružujeme ve svých řadách laiky i odborníky, kteří jsou ochotni pomáhat nemocným a podporovat výzkum alergických onemocnění.

Našim klientům nabízíme lékařské konzultace, psychologické poradenství, zprostředkováváme kontakty na další zařízení a odborníky, organizujeme letní i zimní léčebné pobyty či víkendové výjezdy.

Prostřednictvím tištěných materiálů, internetu a telefonní linky informujeme naše klienty nejen o našich aktivitách, ale také o léčebných prostředcích a zásadách v oblasti alergií, astma a ekzémů.

Stanovy sdružení

Občanské sdružení pro ekzematiky, astmatiky a alergiky Máša dle zák.č.83/1990 Sb. registrované MV ČR dne 4. 5. 2001

čl. 1 – Název a sídlo

 1. Název: Občanské sdružení Máša
 2. Sídlo: Mezi Vodami 205, 143 00 Praha 4

čl. 2 – Cíl sdružení

Cílem občanského sdružení Máša je vytvořit skupinu lidí, ochotných v rámci svého zaměření pomáhat dětským a dospělým ekzematikům, astmatikům a alergikům. Posláním sdružení je usnadnit těmto pacientům každodenní život:

 1. zajištěním všeobecné informovanosti pacientů, jejich rodin, odborné i laické veřejnosti
 2. pořádáním odborných seminářů a přednášek
 3. pořádáním výletů a ozdravných pobytů
 4. prosazováním a hájením zájmů pacientů ve společnosti
 5. pořádáním aktivit podporujících nekomerční výzkum patogeneze uvedených chorob

čl. 3 – Práva a povinnosti členů

 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let na základě obdržené, řádně vyplněné písemné přihlášky, v níž projeví vůli respektovat a naplňovat tyto stanovy.
 2. Každý člen sdružení je oprávněn zúčastňovat se jednání členského shromáždění, volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů. Každý má právo činit návrhy týkající se činnosti sdružení a ucházet se podle předem přijatých pravidel o účast na akcích pořádaných sdružením.
 3. Každý člen je povinen dodržovat tyto stanovy a dbát na splnění cílů a poslání sdružení.
 4. Členství zaniká:
  1. písemným oznámením člena o ukončení členství
  2. rozhodnutím koordinační rady pro hrubé porušení stanov nebo jiné povinnosti vyplývajících pro členy z usnesení členského shromáždění nebo koordinační rady
 5. Každý člen sdružení má právo odvolat se proti rozhodnutí koordinační rady o vyloučení ze sdružení ke členskému shromáždění. Odvolání bude projednáno na nejbližším setkání členského shromáždění.

čl. 4 – Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. členské shromáždění
  2. koordinační rada
  3. předseda sdružení a místopředseda sdružení
  4. kontrolní komise
 2. Funkční období členů orgánů sdružení uvedených v odstavci (1) tohoto článku, vyjma písmene a) je dvouleté.
 3. Koordinační rada (dále jen rada) může zřídit další orgány sdružení, bude-li to považovat za vhodné. Může také podpořit realizaci konkrétního úkolu.

čl. 5 – Členské shromáždění

 1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení. Členské shromáždění tvoří všichni členové sdružení. Svolává jej předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně, zpravidla na návrh koordinační rady, vždy však do 30 dnů poté, kdy o svolání písemně požádalo nejméně dvacet členů sdružení. Členské shromáždění za účasti členů koordinační rady se svolává formou písemné zprávy oznámené alespoň 14 dnů před termínem zasedání, vyvěšené na nástěnce v místě sídla sdružení a na internetových stránkách sdružení.
 2. Členské shromáždění je schopné usnášení, je-li přítomno alespoň 20 členů. Členské shromáždění přijímá usnesení většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy sdružení.
 3. Program jednání předkládá koordinační rada. Každý přítomný člen může navrhnout jeho doplnění či změnu. Program jako celek či jeho jednotlivě body schvalují přítomní nadpoloviční většinou hlasů. Členské shromáždění může přijmout rozhodnutí o omezení počtu a délky příspěvků členů k jednotlivým bodům programu.
 4. Do působnosti členského shromáždění patří:
  1. rozhodovat o změně stanov, rozhodovat o zániku sdružení,
  2. volit předsedu a místopředsedu sdružení
  3. volit členy koordinační rady a kontrolní komise,
  4. schvalovat rozpočet a závěrečný účet sdružení,
  5. rozhodovat o odvolání člena proti rozhodnutí koordinační rady o vyloučení ze sdružení.

čl. 6 – Koordinační rada

 1. Koordinační rada (dále jen rada) je statutárním orgánem sdružení. Rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou vyhrazeny do výlučné působnosti členského shromáždění či jiného orgánu sdružení.
 2. Koordinační rada má osm členů. Předseda a místopředseda občanského sdružení se automaticky stávají členy rady. Zasedání rady může svolat kterýkoli její člen podle potřeby. Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Jsou-li přítomni méně než čtyři členové rady, zasedání není schopné usnášení. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, v takovém případě svolá nové zasedání na nejbližší vhodný termín.
 3. Člen koordinační rady může v naléhavém případě pověřit jiného člena občanského sdružení zastoupením své osoby při jednání rady. Písemné pověření musí být vždy schváleno třemi členy koordinační rady.
 4. Jménem koordinační rady jednají navržený předseda a místopředseda samostatně.

čl. 7 – Kontrolní komise

Kontrolní komise je tříčlenná, člen komise nemůže být současně členem koordinační rady. Komise vypracovává zprávy pro členské shromáždění,vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu. Kontrolní komise kontroluje hospodaření sdružení průběžně, upozorňuje předsedu na zjištěné závady.

čl. 8 – Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s těmito stanovami. Nakládání s majetkem sdružení je možné pouze v mezích rozhodnutí členského shromáždění a podle rozpočtu na příslušný rok.
 2. Finanční prostředky sdružení mohou být uloženy pouze na účtech peněžních ústavů vedených v ČR. Právo zřídit a zrušit účet u peněžního ústavu má předseda. Podpisové právo má předseda nebo místopředseda.
 3. Za řádné vedení účetnictví a za plnění povinností vůči správci daně, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám odpovídá člen koordinační rady, pověřený k tomu touto radou, pokud na základě pracovní či jiné smlouvy nebude plnění těchto povinností přeneseno na zaměstnance sdružení či účetního a daňového poradce. Rada může též pověřit vhodnou osobu výkonem funkce pokladníka, tj. osobu odpovědnou za vedení pokladny s hmotnou odpovědností za svěřené prostředky.
 4. Návrh rozpočtu sdružení na další rok vypracovává koordinační rada. Rada předkládá rozpočet sdružení ke schválení členskému shromáždění.
 5. Závěrečný účet sdružení za uplynulý rok vypracovává koordinační rada v součinnosti s předsedou kontrolní komise. Rada předkládá závěrečný účet sdružení s vyjádřením kontrolní komise ke schválení členskému shromáždění do konce 1. čtvrtletí roku následujícího.

čl. 9 – Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O způsobu zániku rozhoduje členské shromáždění. O zániku sdružení informuje příslušné ministerstvo předsedu sdružení do 30 dnů.
 2. Členské shromáždění rozhodne o odměně likvidátora a o tom, jak má být naloženo s výtěžkem likvidace. Nerozhodne-li jinak, je likvidátor povinen výtěžek darovat na humanitární účely týkající se pacientů trpících ekzémem, astmatem či alergií.